Department of empowerment of persons with disabilities

ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง

ได้แก่ 1.เรื่องก่อนจะคิดสื่อรักด้วยดอกกุหลาบ

        2.เรื่อง จับจ่ายอย่างมั่นใจ..สบายใจทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ

        3.เรื่อง รู้ไว้ไม่โดน...โจรไซเบอร์หลอก 

สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่  https://drive.google.com/drive/folders/19XlAEMpMf7poDeiNInQbSwW9FpRDMQcd


  • Today: 281
  • Total: 121.085