ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่องกำหนดให้สถานพยาบาลเอกชนออกเอกสารรับรองความพิการ