ระเบียบคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

วันที่นำเข้า: 
อาทิตย์, กันยายน 26, 2010
ประเภทข้อมูลข่าวสาร: 
ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง