นางณฐอร อินทร์ดีศรี

ผู้อำนวยการกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
ตำแหน่ง: 
ผู้อำนวยการกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ