การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2564 ครั้งที่ 4

วันที่/เวลา: 
พฤหัสบดี, สิงหาคม 17, 2017 - 10:00
สถานที่: 
ณ ห้องพัชราวดี 1-3 โรงแรมปริ้นซ์พาเลช มหานาค กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพัชราวดี 1-3 โรงแรมปริ้นซ์พาเลช มหานาค กรุงเทพมหานคร
นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2564 ครั้งที่ 4 เพื่อเป็นกรอบและทิศทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พร้อมบรรยายในหัวข้อ "นโยบายการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ" โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรด้านคนพิการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ภาคใต้ และภาคเหนือ จำนวน 9 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 150 คน
ภาพประกอบ: 
การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2564 ครั้งที่ 4
การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2564 ครั้งที่ 4
การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2564 ครั้งที่ 4
การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2564 ครั้งที่ 4
การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2564 ครั้งที่ 4
การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2564 ครั้งที่ 4