สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2561 ไตรมาส 3