ราคากลางจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2561