ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

วันที่ประกาศ: 
7 สิงหาคม 2018
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
หมวดหมู่: 
ทั่วไป