โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สำนักงาน ก.พ. เรื่อง การรับสมัครเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ

สำนักงาน ก.พ. 

เรื่อง การรับสมัครเพื่อรับทุนรัฐบาล จำนวน 3 ทุน

1. ทุนรัฐบาลฯ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ประจำปี 2566

2. ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2566

3. ทุนสำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในประเทศตอบรับให้เข้าศึกษา/ผู้ที่กำศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศ (ทุนบุคคลทั่วไป)


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง