โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอส่งสำเนาคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง และคำสั่ง เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง พม.


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง