โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อย้าย โอน หรือบรรจุกลับให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโสลงมา


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง