โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทำความเข้าใจในระบบ E-GP 5 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบออนไลน์ zoom

การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทำความเข้าใจในระบบ E-GP 5 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบออนไลน์ zoom

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง