เนื่องด้วย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาลัย ได้จัดทำวารสาร "Unisearch Journal" ในรูปแบบออนไลน์

และเผยแพร่ผ่านเวปไซต์http://www.journal.unisearch.chula.ac.th/th/issue-reader/78โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการภายใต้โครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ และงานที่ปรึกษาที่ดำเนินการผ่านศูนย์บริการวิชาการฯของคณาจารย์และนักวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นช่างทางให้ผู้สนใจสามารถนำผลการศึกษาต่างๆไปใช้เพื่อให้ประโยชน์


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง