โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ITA 2565

O1 โครงสร้าง
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
O8 Q&A
O9 Social Network
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน ปี 2565
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564
O13  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
O17  E-Service
O18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ปี 2565
O20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21  แผนการจัดชื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
O23  สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24  รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O25  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O29  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี
O32  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O34  นโยบายไม่รับของขวัญ ( No Gift Policy)
O35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
O37  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
O39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน