Accessibility

Accessibility Tools

โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Dep.go.th

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

DEP INTRO

DEP MAIN

พก. ร่วมพิธีมอบรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี 2565 และประจำปี 2566

พก. ร่วมพิธีมอบรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี 2565 และประจำปี 2566

28-09-2566
พก. ร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2566 - 2570 และวิพากษ์แผนปฏิบัติการฯ

พก. ร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2566 - 2570 และวิพากษ์แผนปฏิบัติการฯ

28-09-2566
พก. ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติร่วมกัน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2566

พก. ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติร่วมกัน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2566

28-09-2566
อธิบดี พก. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโอกาสอำลาตำแหน่งและเกษียนอายุราชการ

อธิบดี พก. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโอกาสอำลาตำแหน่งและเกษียนอายุราชการ

28-09-2566
พก. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบและการบริหารงานสาธารณสุขเพื่อคุ้มครองดูแลคนทุกกลุ่มวัย : บทบาทภาครัฐในการส่งเสริมและควบคุมกำกับดูแลธุรกิจให้บริการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนทุพพลภาพและผู้ป่วย “

พก. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบและการบริหารงานสาธารณสุขเพื่อคุ้มครองดูแลคนทุกกลุ่มวัย : บทบาทภาครัฐในการส่งเสริมและควบคุมกำกับดูแลธุรกิจให้บริการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนทุพพลภาพและผู้ป่วย “

27-09-2566
พก. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 9/2566

พก. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 9/2566

27-09-2566
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

พก. ร่วมพิธีมอบรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี 2565 และประจำปี 2566

พก. ร่วมพิธีมอบรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี 2565 และประจำปี 2566

28-09-2566
พก. ร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2566 - 2570 และวิพากษ์แผนปฏิบัติการฯ

พก. ร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2566 - 2570 และวิพากษ์แผนปฏิบัติการฯ

28-09-2566
พก. ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติร่วมกัน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2566

พก. ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติร่วมกัน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2566

28-09-2566
อธิบดี พก. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโอกาสอำลาตำแหน่งและเกษียนอายุราชการ

อธิบดี พก. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโอกาสอำลาตำแหน่งและเกษียนอายุราชการ

28-09-2566
พก. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบและการบริหารงานสาธารณสุขเพื่อคุ้มครองดูแลคนทุกกลุ่มวัย : บทบาทภาครัฐในการส่งเสริมและควบคุมกำกับดูแลธุรกิจให้บริการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนทุพพลภาพและผู้ป่วย “

พก. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบและการบริหารงานสาธารณสุขเพื่อคุ้มครองดูแลคนทุกกลุ่มวัย : บทบาทภาครัฐในการส่งเสริมและควบคุมกำกับดูแลธุรกิจให้บริการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนทุพพลภาพและผู้ป่วย “

27-09-2566
พก. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 9/2566

พก. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 9/2566

27-09-2566
Social Media พก.
  • คลิปวิดีโอ
ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการของ พก. หมายเลขทะเบียน ฮอ - ๗๓๙๑ กรุงเทพมหานคร new
ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการของ พก. หมายเลขทะเบียน ฮฐ - ๔๙๓๖ กรุงเทพมหานคร new
ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการของ พก. หมายเลขทะเบียน ฮล - ๖๘๑๖ กรุงเทพมหานคร new
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการ new
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะงานจ้างผลิตสมุดใบเสร็จรับเงิน สมุดใบรับใบสำคัญสมุดใบรับบริจาคสิ่งของ และสมุดใบแสดงความจำนงบริจาคเงิน และ/หรือสิ่งของ
ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการของ พก. หมายเลขทะเบียน ฮอ - ๗๓๙๒ กรุงเทพมหานคร
ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการของ พก. หมายเลขทะเบียน สจ - ๔๐๒๗ กรุงเทพมหานคร
ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการของ พก. หมายเลขทะเบียน ฮจ - ๔๓๖ กรุงเทพมหานคร
ราคากลาง ซื้อหมึกพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการ
ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ราคากลางจ้างที่ปรึกษาตรวจติดตามการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ และทุกคนในสังคม
ราคากลางโครงการ Market fair เรารู้ คุณทำได้
ประกาศราคากลาง การจ้างเอกชนตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรเพื่อต่ออายุมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ประจำปี 2566
ราคากลาง ซื้อเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการ ครั้งที่ 3
ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส่วนกลาง ครั้งที่ 2
ราคากลาง ซื้อเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการ ครั้งที่ 2
ประกาศราคากลาง การติดตั้งระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ พร้อมอุปกรณ์ กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566
ราคากลาง ซื้อเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการ
ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง บัญชีรายชื่อผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ส่วนกลาง)
ประกาศ สำนักงานธนานุเคราะห์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานและบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งสมุห์บัญชี new
ประกาศ สำนักงานธนานุเคราะห์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่ง นิติกร new
ประกาศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ new
สำนักงานธนานุเคราะห์ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานและบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งสมุห์บัญชี
สำนักงานธนานุเคราะห์ ส่งประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งสมุห์บัญชี
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในครธกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
📣📣พก. ขอเชิญชวน คนพิการ ผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ขอเชิญร่วมทำบุญ new
ประกาศรับสมัครคัดเลือกองค์กรที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2566
ประกาศการพ้นสภาพและสืบหาทายาทของผู้รับบริการกรณีเสียชีวิต
ประกาศศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) เรื่อง การติดตามหาทายาทของคนพิการที่เสียชีวิต
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประชาสัมพันธ์ ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน ๑ เรื่อง และอินโฟกราฟิก จำนวน ๓ เรื่อง
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมแจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานและช่องทางการติดต่อราชการ
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมหม่อนไหม พ.ศ. 2566
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชาสัมพันธ์จุลสารลด - หยุด - ภัย สื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยและความปลอดภัยทางถนน ฉบับประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2566 เรื่อง "รู้หลักขับรถผ่านเส้นทางเสี่ยง ห่างไกลอุบัติเหตุทางถนน"
ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566
ประกาศ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประกาศ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
โครงการจิตวิทยาสติสร้างสุขในองค์กรสู่ Model การสร้างความยั่งยืน ในสังคมไทย new
ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ในกลุ่มตำแหน่งอำนวยการทั่วไป ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
Copyright © 2020 - 2023 DEP.go.th