โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Dep.go.th

พก. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลการสมัครขอรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (มาตรฐาน GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และศึกษาดูงาน ณ สำนักงานที่ดิน จ.นนทบุรี

08-02-2566

พก. ร่วมหารือการส่งเสริมแนวคิดและอุดมการณ์การช่วยเหลือสังคมและกลุ่มเปราะบาง

08-02-2566

พก. ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับติตตามการขับเคลื่อนโครงการสำคัญ (Flagship Projects) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

08-02-2566

พม. เป็นผู้แทนไทยประสานเสียงประชาคมโลก สร้างงาน สร้างรายได้และเสริมพลังกลุ่มเปราะบาง เพื่อฟื้นฟูผลกระทบโควิด-19

08-02-2566

พก. ร่วมกับ Makro สานต่อ MOU สร้างงานสร้างอาชีพ สร้างชีวิตใหม่ให้คนพิการ

07-02-2566

พก. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดบริการสำหรับบุคคลออทิสติกในระดับชุมชน (วันสุดท้าย)

07-02-2566
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

พก. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลการสมัครขอรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (มาตรฐาน GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และศึกษาดูงาน ณ สำนักงานที่ดิน จ.นนทบุรี

08-02-2566

พก. ร่วมหารือการส่งเสริมแนวคิดและอุดมการณ์การช่วยเหลือสังคมและกลุ่มเปราะบาง

08-02-2566

พก. ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับติตตามการขับเคลื่อนโครงการสำคัญ (Flagship Projects) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

08-02-2566

พม. เป็นผู้แทนไทยประสานเสียงประชาคมโลก สร้างงาน สร้างรายได้และเสริมพลังกลุ่มเปราะบาง เพื่อฟื้นฟูผลกระทบโควิด-19

08-02-2566

พก. ร่วมกับ Makro สานต่อ MOU สร้างงานสร้างอาชีพ สร้างชีวิตใหม่ให้คนพิการ

07-02-2566

พก. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดบริการสำหรับบุคคลออทิสติกในระดับชุมชน (วันสุดท้าย)

07-02-2566
Facebookพก.
  • คลิปวิดีโอ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดพิมพ์แผนปฏิบัติราชการรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ new
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการ new
ประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ พร้อมอุปกรณ์ กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส่วนกลาง ครั้งที่ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Multifunction กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการของ พก. หมายเลขทะเบียน กง - ๕๘๖๕ ปทุมธานี
ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการของ พก. หมายเลขทะเบียน กง - ๕๘๖๕ ปทุมธานี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง ซื้อเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการ ครั้งที่ 3 new
ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส่วนกลาง ครั้งที่ 2
ราคากลาง ซื้อเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการ ครั้งที่ 2
ราคากลาง ซื้อเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการ
ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส่วนกลาง
ราคากลางการซื้อบัตรประจำตัวคนพิการแบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศราคากลาง เช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ เดือน (เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ดับเบิ้ลแค็บ
ราคากลางจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแล บำรุงรักษา พัฒนาและซ่อมแซม แก้ไข ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมิน พนักงานราชการทั่วไป
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง บัญชีรายชื่อผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ส่วนกลาง)
ประกาศจังหวัดสระแก้ว new
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
สำนักงานธนานุเคราะห์ รับสมัครคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ตำแหน่งผู้จัดการส่วนนิติการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน ๒ อัตรา
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำรับติดต่อมหาวิทยาลัยมหิดล new
ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๗ เรื่อง จาก ๑.สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๑ ๒.สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ๓.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ๔.สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๑ ๕.สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี ๖.สำนักงานเศรษฐกิจการเกษต new
แนวทางการพิจารณโครงการประชาสัมพันธ์ด้านคนพิการที่ขอรับการสนับสนุน จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ new
ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ เรื่อง จาก ๑.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค ๒.สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓.กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ๔.สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี new
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ บทความของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน ๕ เรื่อง new
แจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2566 new
ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง new
แจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 เรื่อง จากกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ เรื่อง จาก ๑. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ๒. กรมทรัพย์สินทางปัญญา ๓. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ๔. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ประกาศ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรเทคนิคการออกแบบ Infographic เพื่อการสื่อสารในองค์กร รุ่นที่ 7 new
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 ของสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ รุ่นที่ 2
โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร "ออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ Online อย่างมือโปรด้วย Canva" รุ่นที่ 1
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกและสอบคัดเลืกตำแหน่งตุลาการ ศาลปกครองสูงสุด
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอส่งสำเนาคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง และคำสั่ง เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง พม.
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ของสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร "เทคนิคการบริหารทีมงาน : ศิลปะการทำงานร่วมกัน" รุ่นที่ 1
โครงการฝึกอบรมระยะสั้น "กลเม็ดเคล็บลับในการทำงานให้มีความสุขในสังคมทำงาน" รุ่นที่ 2