สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ของส่งสำเนาหนังสือ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ กก 0201/ว 347 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ