เอกสารของกลุ่มตรวจสอบภายใน พก.

วันที่ประกาศ: 
20 กันยายน 2016
กฎบัตรการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2560


การวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2560 สำหรับผู้ตรวจสอบภายในภาคราชการ


แบบสอบถามความพึงพอใจและกรอบคุณธรรม ของกลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.พก.)
***ขอความอนุเคราะห์จากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบริการงานตรวจสอบภายในและหรืองานให้คำปรึกษาจาก ตสน.พก. ตอบแบบสอบถาม โดยเลือกหรือใส่ข้อมูลในช่องที่ตรงกับข้อมูลส่วนตัวและระดับความพีงพอใจและความคิดเห็นของท่านที่มีต่อการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของ ตสน. พก. ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนางานของ ตสน.พก.ต่อไป (ข้อมูลของท่านจะไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในในหน่วยงานของท่านแต่อย่างใด)
**คลิ๊ก .. เพื่อทำแบบสอบถามความพึงพอใจและกรอบคุณธรรมฯเอกสารเผยแพร่ @IA Of DEP.

ตอบแบบสอบถาม เพื่อประเมินความเสี่ยงในการวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2560
- แบบสอบถาม - กอง/กลุ่ม ใน พก.
- แบบสอบถาม - หน่วยงานในสังกัด พก. 22 แห่ง
- แบบสอบถาม - สนง.พมจ. (งานกองทุนฯ ในภูมิภาค)ข้อตกลงปัจจัยเสี่ยง เพื่อทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2560 
- ข้อตกลงปัจจัยเสี่ยงทำแผน 60 - กอง/กลุ่ม ในพก.
- ข้อตกลงปัจจัยเสี่ยงทำแผน 60 - หน่วยงานในสังกัด พก. (22 แห่ง)
- ข้อตกลงปัจจัยเสี่ยงทำแผน 60 - สำนักงาน พมจ. (งานกองทุนในภูมิภาค)
*** กรุณาส่งความเห็น (ถ้ามี) มาที่กลุ่มตรวจสอบภายใน พก. ภายในวันที่ 1 ส.ค. 59

แนวทางการตรวจสอบลูกหนี้คงเหลือของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2559 


การรายงานผลการดำเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปย.๒ รอบ ๖ เดือน) 
-ตัวอย่างแบบติดตาม ปย.๒ รอบ ๖ เดือน
-แบบฟอร์มติดตาม ปย.๒ รอบ ๖ เดือน


คู่มือสอบทานยอดในระบบกับบัญชีมือ Pivot table ปี 59

แบบสอบถามสำหรับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
แบบสอบถามข้อมูลการดำเนินงานของกองทุนฯ ในพมจ. เพื่อวางแผนการตรวจสอบปี 59 ถึง 63

แบบสอบถามสำหรับ กอง กลุ่ม สล สถานสงเคราะห์ ศูนย์ฟื้นฟู กทพ.
แบบสอบถามข้อมูลกอง/กลุ่ม และหน่วยงานในสังกัด พก. เพื่อทำแผนการตรวจสอบปี 2559 ถึง 2563

แบบสอบถามสำหรับกทพ.ตอบในส่วนของข้อมูลการเงินของกองทุนในพมจ
แบบสอบถามกทพ.เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2559 และแผนการตรวจสอบระยะยาว 2559 - 2563

เอกสารปัจจัยเสี่ยงที่นำมาทบทวนเพื่อประเมินความเสี่ยงในการวางแผนการตรวจสอบประจำปี 2559
เอกสารปัจจัยเสี่ยงที่นำมาทบทวนเพื่อประเมินความเสี่ยงในการวางแผนการตรวจสอบประจำปี 2559 ในส่วนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในภูมิภาค

***กรุณาส่งความเห็นกลับมาที่กลุ่มตรวจสอบภายใน พก.
 


แนวทางการดำเนินงานด้านการเงินของหน่วยงานย่อยในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่นี้

แบบสอบถามข้อมูลของหน่วยงานในสังกัด พก. เพื่อนำไปใช้ในการประเมินความเสี่ยงในการวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2558 ของ กตส. พก.
เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงในการวางแผนการตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (กตส.พก.) เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และสอดคล้องตามมาตรฐานการตรวจสอบ กตส.พก.จึงใคร่ขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านกรุณาตอบแบบสอบถามนี้ เพื่อให้ข้อมูลทีเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558 นี้ด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ทั้งนี้ กตส.พก.ได้กำหนดข้อตกลงปัจจัยเสี่ยงที่ใช้ในการวางแผนการตรวจสอบสำหรับส่วนกลางประจำปีงบประมาณ 2558 ขึ้นเผยแพร่ไว้ในเวปไซต์ของ พก.แล้ว หากท่านประสงค์จะให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมสามารถทำได้โดยการให้ความเห็นต่อข้อตกลงดังกล่าว

คลิ๊ก .. แบบสอบถามข้อมูลเพื่อนำไปประเมินความเสี่ยงแบบตรวจสอบความถูกต้องเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร Word ตัวอย่าง
ดาวน์โหลดเอกสาร PDF ตัวอย่าง
หมวดหมู่: 
ทั่วไป
แหล่งที่มา: 
กลุ่มตรวจสอบภายใน พก.