การร้องเรียน


สามารถยื่นคำร้องเพื่อขอให้มีการวินิจฉัยได้โดย


 ยื่นแบบคำร้องออนไลน์ (e-service) 


 ยื่นแบบคำร้องด้วยตนเอง  

   กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ชั้นที่1 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ 255 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 และสำนักงาน พมจ.ทุกจังหวัด  
โดยใช้แบบบันทึกคำร้องขอซึ่งสามารถดาวน์โหลด  
 ดาวน์โหลดแบบบันทึกคำร้องขอ


 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
    กลุ่มกฎหมาย โทรศัพท์ 02-354-6501