กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


  • ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการร้องขอ และการวินิจฉัยเกี่ยวกับการกระทำในลักษณะ ที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ พ.ศ. 2552

  • ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการร้องขอ และการวินิจฉัยเกี่ยวกับการกระทำในลักษณะ ที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

  • การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ : กฎหมายและวิธีปฏิบัติเพื่อความเป็นธรรมในสังคม” โดย ศาสตราจารย์(พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

  • สรุปแนวทางการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ

  • แบบ ขป๑ คำร้องขอและสอบ

  • แบบ ขป๒ แบบสอบข้อเท็จจริง

  • แบบ ขป๓ สัญญายอมความ

  • แบบ ขป๔ รายงานการปรับ