ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ

Tags

อธิบดี พก. ร่วมเป็นเกียรติในพิธี MOU การดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาทุจริตการจ้างงานคนพิการ

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาทุจริตการจ้างงานคนพิการ ระหว่างกระทรวงแรงงาน (รง.) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ สำหรับบันทึกความร่วมมือฉบับนี้จัดทำขึ้นตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์และแบบแผนแห่งความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ในการร่วมดำเนินงานแก้ไขปัญหาทุจริตการจ้างงานคนพิการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานคนพิการ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนดำเนินงานเพื่อคุ้มครองสิทธิของคนพิการ