ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ

Tags

พก. ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน "มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ"

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมาย นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน "มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ" จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีความสามารถมีศักยภาพในการจัดทำผลิตภัณฑ์งานฝีมือหรือผลิตภัณฑ์สินค้าด้านการเกษตร ตลอดจนคนพิการที่มีความสามารถทางอาชีพด้านต่างๆ ได้มีพื้นที่ในการแสดงสินค้าการจำหน่ายสินค้าเป็นการขยายช่องทางการตลาด และทำให้เกิดการรวมกลุ่มผู้ประกอบการคนพิการที่มีศักยภาพภายใต้กิจกรรมที่หลากหลายและกระตุ้นการบูรณาการร่วมกัน ระหว่างองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการชับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมด้านอาชีพให้คนพิการอย่างยั่งยืน โดยกำหนดจัดในวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2562 ณ Hall 7 - 8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี