ทั่วไป

ทั่วไปที่น่าสนใจ

Tags

สำนักงาน กพ.ขอความอนุเคราะห์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงานในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.

สำนักงาน กพ.ขอความอนุเคราะห์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงานในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค