ทั่วไป

ทั่วไปที่น่าสนใจ

Tags

ประเมินความรู้และทักษะการเป็นล่ามภาษามือ (ประเมินก่อนการจดแจ้งสำหรับผู้ที่ยังไม่มีบัตรฯล่ามภาษามือ)