โครงสร้างหน่วยงานกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

       - กลุ่มตรวจสอบภายใน

        - กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   

        - สำนักงานเลขานุการกรม

                - กลุ่มอำนวยการ (อก.) 

                - กลุ่มงานเลขานุการนักบริหาร   

                - กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล   

                - กลุ่มพัฒนาบุคลากร   

                - กลุ่มกฎหมาย   

  - กลุ่มการคลัง   

                - กลุ่มงานพัสดุ   

                - กลุ่มสื่อสารองค์กร  

        - กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ   

         - ฝ่ายบริหารทั่วไป   

  - กลุ่มบริหารกองทุน   

                - กลุ่มส่งเสริมความเสมอภาคและงานคดี   

  - กลุ่มส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ   

                - กลุ่มส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ   

  - กลุ่มส่งเสริมโอกาสและติดตามประเมินผล   

        - กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ

                - ฝ่ายบริหารทั่วไป   

                - กลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพคนพิการ   

                - กลุ่มมาตรการและกลไก   

                - กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ   

                - สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี   

                - สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) จังหวัดปทุมธานี   

                - สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี   

                - สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี   

                - สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา   

                - สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ   

                - สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี   

                - สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี   

                - สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี   

                - สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี   

                - สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี   

                - ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี   

                - ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น 

        - กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ   

               - ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี   

              - ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่   

               - ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ   

               - ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูน-เผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี   

               - ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช   

               - ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น   

               - ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย  

               - ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)   

               - ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบฯ จังหวัดลพบุรี  

               - ฝ่ายบริหารทั่วไป   

               - กลุ่มส่งเสริมศักยภาพคนพิการ  

               - กลุ่มออกแบบสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคนพิการ () 

               - กลุ่มส่งเสริมสิทธิ   

               - กลุ่มส่งเสริมองค์กรและเครือข่าย   

               - กลุ่มส่งเสริมศูนย์บริการคนพิการ   

           - ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร () 

                - ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร (ลาดกระบัง)   

                - ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร (อ้อมน้อย)   

                - ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร (สายไหม)   

                - ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)   

            - กองยุทธศาสตร์และแผนงาน   

                - กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์   

                - กลุ่มแผนงานและงบประมาณ   

                - กลุ่มวิจัยและติดตามประเมินผล   

                - กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ   

                - ศูนย์ข้อมูลคนพิการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

                - ฝ่ายบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ พก.

22 เมษายน 2562 | นางสาวThanyaporn Mattawanukoon | 9925 View