ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี

หัวหน้าหน่วยงาน: นางสาวพรพรรณ  คำเพิ่มพูน
สถานที่ตั้ง: เลขที่ 78/78 หมู่ที่ 1 ซอยภูมิเวท 13 ถนนภูมิเวท ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์: 02-583-5107
เบอร์โทรสาร: 02-583-5108 กด 13
E-mail หน่วยงาน: autistic-nonthaburi@dep.go.th
Web site : http://autisticnon.dep.go.th
 
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น

หัวหน้าหน่วยงาน: นางธนวรรณ  สุขไพศาล
สถานที่ตั้ง: เลขที่ 107/10 หมู่ที่ 12  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์โทรศัพท์: 043-238-070
เบอร์โทรสาร: 043-238-125
E-mail หน่วยงาน: autistic-khonkaen@dep.go.th
facebook : https://www.facebook.com/pikarnkhonkaen
 

ติดต่อ พก.

19 เมษายน 2562 | นางสาวThanyaporn Mattawanukoon | 2836 View