มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)


ขอเชิญผู้บริหาร นักวิจัย นักพัฒนา นักวิชาการ ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย นิสิตนักศึกษา นักเรียน บุคลากรภาครัฐ ท้องถิ่นและภาคเอกชน พร้อมผู้สนใจ


ลงทะเบียนร่วมงาน "มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)" 


ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 7-10 เมษายน 2562 

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ


ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่

http://researchexpo.nrct.go.th

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 1 เมษายน 2562 

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น


ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://bit.ly/2BXT2W4