หลักสูตร การส่งเสริมศักยภาพผู้ดูแลคนพิการทางการได้ยิน เฉพาะคนหูหนวกและคนหูตึง

หลักสูตร การส่งเสริมศักยภาพผู้ดูแลคนพิการทางการได้ยิน เฉพาะคนหูหนวกและคนหูตึง

สำนักส่งเสริมศักยภาพและสิทธิ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ