คำถามที่พบบ่อย

คำถาม

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับมีอะไรบ้าง
บริการทางการแพทย์ คือ การรักษาพยาบาล เพื่อแก้ไขความพิการหรือเพื่อปรับสภาพความพิการ กายอุปกรณ์และเครื่องช่วยคนพิการต่างๆ คำแนะนำปรึกษาทางการแพทย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ติดต่อขอรับบริการได้ที่สถานพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ บริการทางการศึกษา คือ การเข้าเรียนในสถานศึกษาต่างๆ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการเรียน คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษา ติดต่อขอรับบริการได้ที่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด บริการทางอาชีพ คือ การจัดฝึกอาชีพและแนะนำการประกอบอาชีพ และให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ บริการทางสังคม คือ ให้คำปรึกษาแนะนำ บริการช่วยเหลือเด็กพิการ และครอบครัวคนพิการที่มีฐานะยากจนและประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ รวมถึงเบี้ยยังชีพคนพิการ ให้กับคนพิการที่มีสภาพความพิการมากจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้และมีฐานะ ยากจน ซึ่งบริการทางอาชีพและสังคม ติดต่อขอรับบริการได้ที่หน่วยงานที่ให้บริการแก่คนพิการในสังกัดกระทรวงการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานเขตทุกเขตทุกเขตในกรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่คนพิการมีภูมิลำเนาอยู่

กรณีสมุด/บัตรประจำตัวคนพิการชำรุด/เสียหาย ควรทำอย่างไร
หากสมุด/บัตรประจำตัวคนพิการชำรุดหรือสูญหายก่อนวันหมดอายุ คนพิการสามารถยื่นคำร้องขอมีสมุด/บัตรประจำตัวคนพิการใหม่ได้เลย

หลักฐานผู้ขอมีบัตรประจำตัวคนพิการแทนคนพิการ มีอะไรบ้าง
หลักฐานผู้ขอมีบัตรประจำตัวคนพิการแทน
หากคนพิการไม่สามารถขอมีบัตรประจำตัวคนพิการได้ด้วยตนเอง ให้มีผู้อื่นดำเนินการขอมีบัตรประจำตัวคนพิการแทนได้ ทั้งนี้ผู้ขอมีบัตรประจำตัวคนพิการแทนต้องนำ
เอกสารมาด้วย ดังนี้
1. เอกสารหลักฐานการขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
2. บัตรประจำตัวประชาชน 
3. ทะเบียนบ้าน
4. หนังสือมอบอำนาจ จากคนพิการ (หากคนพิการไม่ได้มาติดต่อด้วยตนเอง) download จากเว็บไซต์ พก. และไม่ต้องติดอากรสแตมป์ จำนวน 1 ฉบับ

การต่ออายุสมุด/บัตรประจำตัวคนพิการ ควรทำอย่างไร
เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเมื่อสมุดประจำตัวคนพิการหมดอายุ คนพิการจะต้องดำเนินการต่ออายุสมุดประจำตัวคนพิการซึ่งหลักฐานในการต่ออายุสมุด/บัตรประจำตัวคนพิการ มีดังนี้

หลักฐานที่ใช้ในการต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการ
1. บัตรประชาชนของคนพิการ 
2. ทะเบียนบ้านของคนพิการ
3. รูปถ่ายคนพิการขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป ในกรณีที่คนพิการไม่ได้มายื่นคำขอด้วยตนเอง
4. บัตรประจำตัวคนพิการ ฉบับจริง
 
หลักฐานของผู้ดูแลคนพิการคนเดิม
1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ
2. ทะเบียนบ้านของผู้ดูแลคนพิการ
3. หนังสือมอบอำนาจ จากคนพิการ (หากคนพิการไม่ได้มาติดต่อด้วยตนเอง) download จากเว็บไซต์ พก. และไม่ต้องติดอากรสแตมป์ จำนวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ เอกสารรับรองความพิการ เจ้าหน้าที่ออกบัตรฯ สามารถร้องขอเพิ่มเติมได้ตามดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่

*****สมุด/บัตรประจำตัวคนพิการจะมีอายุ 8 ปี นับจากวันออกสมุด/บัตรประจำตัวคนพิการ*****


หลักฐานที่ใช้ในการขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ มีอะไรบ้าง
หลักฐานที่ใช้ในการขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
1. เอกสารประจําตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ ดังนี้  
 (ก) บัตรประจําตัวประชาชน 
 (ข) บัตรประจําตัวข้าราชการ 
 (ค) สูติบัตรสําหรับบุคคลอายุต่ำกว่าสิบห้าปี 
 (ง) หนังสือรับรองการเกิดตามแบบที่กรมการปกครองกําหนด 
2. ทะเบียนบ้านของคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายคนพิการขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป ในกรณีที่คนพิการไม่ได้มายื่นคำขอด้วยตนเอง
4. เอกสารรับรองความพิการ  ซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่อธิบดีประกาศกําหนด เว้นแต่กรณีสภาพความ
พิการเป็นที่เห็นได้โดยประจักษ์ตามประกาศกรม เรื่อง แบบและรายละเอียดของสภาพความพิการที่สามารถเห็นได้โดยประจักษ์ไม่ต้องมีเอกสารรับรองความพิการ ทั้งนี้ ให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอถ่ายภาพสภาพความพิการไว้เป็นหลักฐานของผู้ดูแลคนพิการ
 
หลักฐานของผู้ดูแลคนพิการ
 1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ
 2. ทะเบียนบ้านของผู้ดูแลคนพิการ
 
กรณีผู้ดูแลคนพิการอยู่คนละทะเบียนบ้านกับคนพิการ
 1. หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ (download จากเว็บไซต์ พก.) (ผู้มีอำนาจรับรอง  --> กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, สมาชิกสภาท้องถิ่น,  ประธานชุมชน, พนักงานราชการ, ลูกจ้างประจํา (ของหน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ) ฉบับจริง ซึ่งผู้รับรองต้องอยู่ในท้องที่เดียวกับคนพิการ)
 2. สำเนาบัตรประจำตำแหน่งของผู้รับรองและรับรองสําเนาด้วย จำนวน 1 ฉบับ
 3. หนังสือมอบอำนาจ จากคนพิการ (หากคนพิการไม่ได้มาติดต่อด้วยตนเอง ไม่ใช่ญาติสายตรงและคนละนามสกุล) download จากเว็บไซต์ พก. และไม่ต้องติดอากรสแตมป์ จำนวน 1 ฉบับ
(***ปล. ผู้ดูแลคนพิการ ต้องเป็นผู้ซี่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันกับคนพิการ หรือเป็นผู้ดูแลคนพิการ ซี่งคนพิการอาศัยอยู่ด้วยตามความเป็นจริง***)

สถานที่ให้บริการออกบัตรประจำตัวคนพิการคนพิการมีที่ไหนบ้าง
1. กรุงเทพมหานคร ยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการและออกบัตรประจำตัวคนพิการ ได้ที่
1.1 ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
1.2 โรงพยาบาลสิรินธร
1.3 โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
1.4 สถาบันราชานุกูล
1.5 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
1.6 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
1.7 โรงพยาบาลพระราม 2 

2. ต่างจังหวัด ยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการและออกบัตรประจำตัวคนพิการ ได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด

กรณีผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐครอบคลุมผู้รับจ้างเหมาบริการ และลูกจ้างเงินนอกงบประมาณหรือไม่
ตามบทนิยามกฎกระทรวงข้อ ๒ “ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน หรือผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออย่างอื่นของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งฏิบัติงานประจำในหน่วยงานของรัฐนั้น และให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในต่างประเทศ และผู้ซึ่งอยู่ระหว่างการลาโดยได้รับเงินเดือนด้วย แต่ไม่หมายความรวมถึงลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงานจ้างเหมาที่ปฏิบัติงานโดยมีกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง ดังนั้น ผู้รับจ้างเหมาตามระเบียบพัสดุจึงมิใช่ผู้ปฏิบัติงานตามมาตรา ๓๓ แต่เป็นการจ้างเหมาบริการ(จ้างเหมาช่วงงาน) ตามมาตรา ๓๕ ส่วนลูกจ้างเงินนอกงบประมาณหากเป็นการจ้างมีระยะเวลาในสัญญาชัดเจนหรือจ้างปีต่อปีไม่ถือเป็นผู้ปฏิบัติงานตามนัยกฎกระทรวงดังกล่าว

ในกรณีประกาศรับสมัครตำแหน่งงานว่างโดยไม่ระบุคุณสมบัติ แต่คัดเลือกจากความสามารถของคนพิการ ว่าสามารถทำงานในตำแหน่งงานนั้นได้ ถือว่าทำถูกหรือไม่
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๓ มุ่งคุ้มครองให้คนพิการมีงานทำและมาตรา ๑๕ ห้ามเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ ซึ่งกฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓ กำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการซึ่งมีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไปรับคนพิการที่สามารถทำงานได้ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดในอัตราส่วนลูกจ้างที่มิใช่คนพิการทุกหนึ่งร้อยคนต่อคนพิการหนึ่งคน เศษของหนึ่งร้อยคนถ้าเกินห้าสิบคนต้องรับคนพิการเพิ่มอีกหนึ่งคน ดังนั้น หลักการรับคนพิการเข้าทำงานควรพิจารณาจากลักษณะงานที่สถานประกอบการมีโดยเหมาะสมกับสภาพความพิการและพิจารณาตามความสามารถของคนพิการแต่ละบุคคล การรับคนพิการเข้าทำงานในตำแหน่งใด จึงเป็นข้อตกลงทั้งสองฝ่ายภายใต้หลักการดังกล่าว โดยไม่เลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการ

สถานประกอบการมีลูกจ้างไม่ถึงเกณฑ์(ไม่ถึง ๑๐๐ คน)จะรับคนพิการจะได้รับส่วนลดหรือคุ้มครองตามกฎหมายอย่างไร
หากนายจ้างใดได้จ้างบุคคลที่มีบัตรประจำตัวคนพิการสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ๒ เท่าของค่าจ้าง หรือหากมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้นำไปลดหย่อนภาษีได้ ๒ เท่าของค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกัน

ลูกจ้างเป็นโปลิโอตั้งแต่เกิด สามารถทำงานได้ แต่มีอาการเดินไม่ปกติ ถือเป็นคนพิการหรือไม่
คำว่า “คนพิการ” ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. ๒๕๕๐ หมายความว่า บุคคลซึ่งมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อความหมาย......ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ และมีความจำเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใดเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป ซึ่งในกรณีนี้ต้องให้แพทย์โรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนตามที่เลขาธิการประกาศกำหนดเป็นผู้ออกเอกสารรับรองความพิการ

กรณีบริษัทที่ทำธุรกิจ Outsource ด้านแรงงานคือจัดส่งแรงงานให้กับหน่วยงานต่าง ๆ จำนวนแรงงานเหล่านี้ถือเป็นลูกจ้างของสถานประกอบการแห่งนั้น หรือเป็นลูกจ้างของบริษัท Outsource ๒. กรณี Subcontract
 1. กรณีที่ ๑ พนักงานของบริษัท Outsource ไม่มีฐานะเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ และไม่เป็นลูกจ้างของนายจ้างในสถานประกอบการแห่งนั้น หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการจัดจ้างบริษัท Outsource ในลักษณะจ้างทำของ จึงไม่ต้องนับรวมเข้าด้วยตามกฎกระทรวงข้อ ๓ แต่พนักงานดังกล่าวให้ จึงต้องนับรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท Outsource เพื่อคำนวณอัตราที่ต้องรับคนพิการเข้าทำงานต่อไป
 2. กรณีที่ ๒ เป็นการรับเหมาช่วงงาน ซึ่งคนงานจะเป็นของบริษัทใด
ดิฉันเป็นผู้ปกครองของเด็กพิการ จึงอยากทราบว่าสิทธิประโยชน์ของผู้ดูแลคนพิการมีอะไรบ้างค่ะ
สิทธิของผู้ดูแลคนพิการ ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ การมีผู้ช่วยคนพิการ การช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล และสิทธิของผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ.2552 ได้ระบุไว้ว่าสิทธิของผู้ดูแลคนพิการ ได้แก่
 1. การได้รับบริการให้คำปรึกษาแนะนำ หรือการฝึกอบรมทักษะการเลี้ยงดูคนพิการให้ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการและวิชาชีพ
 2. การจัดการศึกษาโดยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 3. การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ การทำงานในสถานประกอบการ การฝึกอาชีพ การสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพการมีงานทำ หรือการอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ดูแลคนพิการ
 4. การให้ความช่วยเหลืออื่นใด เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามที่อนุกรรมการกำหนด
คนพิการที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการปรับสภาพบ้าน ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฯ พ.ศ.2552 จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
 1. มีบัตรประจำตัวคนพิการ
 2. อาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยนั้นติดต่อกันมาไม่น้อยกว่าหกเดือน ยกเว้นกรณีการย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ภายหลังเกิดความพิการ
 3. ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงหรือไม่เหมาะสมกับสภาพความพิการ
 4. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ
 5. ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ
ในกรณีที่คนพิการไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยแห่งนั้น ต้องมีหลักฐานการให้ความยินยอมจากเจ้าของหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของ เพื่อให้มีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยได้ และในกรณีเป็นบ้านเช่า จะต้องมีหลักฐานการเช่าบ้านที่แสดงว่าคนพิการอยู่อาศัยเป็นเวลาติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน

สิทธิ/สวัสดิการ/บริการ

15 กุมภาพันธ์ 2561 | นายเจ้าหน้าที่ พก. | 16709 View