ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)นางสาวอณิรา ธินนท์ 

ตำแหน่ง: รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ