ส่วนกลาง

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-354-3388
        ออกบัตร ต่อ 701-702
        เงินกู้ ต่อ 703
        ขอความช่วยเหลือ ต่อ 704
        จ้างงาน ต่อ 705
โทรสาร : 02-354-5020
รถประจำทาง ถนนราชวิถี : 12, 14, 28, 108, 171, 542, 539, 515
E-mail : webmaster@dep.go.th
Website : www.dep.go.th
 
 
ติดต่อ พก.

08 กุมภาพันธ์ 2561 | นายเจ้าหน้าที่ พก. | 9681 View