สอบถามเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการครับ

1. ถ้าในปี 2561 ทางบริษัทฯ ส่งเงินสมทบกองทุน คนพิการ ไปเต็มจำนวนแล้ว แต่ ในเดือน มี.ค. บริษัทฯ เกิดได้คนพิการเข้ามาทำงาน แบบนี้ทางบริษัทฯ สามารถขอเงินสมทบคืนในส่วนที่ส่งไปแล้ว ได้ไหมครับ 2. กรณีสัญญาจ้างคนพิการ จำเป็นไหมต้องเป็นระยะเวลา 1 ปี (ม.ค. - ธ.ค.) 3. หากคนพิการเข้ามาทำงานเดือน มี.ค. สัญญาจ้างต้องสิ้นสุด ธ.ค. 61 หรือ ก.พ.ปี 62 ครับ 4. หากขอเงินคืนในส่วนที่ส่งเงินสมทบไปแล้ว (อ้างอิงจากคำถามข้อ 1) แบบฟอร์มการขอเงินสมทบคืน พร้อมรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ สามารถดาวห์โหลดหรือขอได้ที่ไหนครับ