ขอเปลี่ยนชื่อเป็นผู้ดูแลผู้พิการ ทางจังหวัดไม่ยอมเปลี่ยนเนื่องจากทะเบียนบ้านอยู่คนละจังหวัด

ดูแลมารดาพิการอยู่ ตอนแรกน้องชายเป็นผู้ดูแลผู้พิการ แต่ปัจจุบันดิฉันได้ย้ายที่อยู่มาอยู่ภูมิลำเนา จึงได้รับเป็นผู้ดูแลผู้พิการเอง แต่ทะเบียนบ้านดิฉันไม่ได้อยู่ที่ภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดเป็นบ้านที่ซื้อไว้ ทางจังหวัดไม่ยอมเปลี่ยนให้ค่ะ เนื่องจากทะเบียนบ้านอยู่คนละที่ ต้องดำเนินการอย่างไรคะ
คำตอบ: 
http://dep.go.th/?q=th/services/บัตรประจำตัวคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ