กรณีเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ จำเป็นต้องให้ให้ผู้ดูแลเดิมไปเซ็นต์ต่อหน้าเจ้าหน้าที่หรือไม่ สามารถมอบอำนาจได้หรือไม่

กรณีต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ดูแลคนพิการจำเป็นต้องให้ผู้ดูแลคนเดิมต้องไปเซ็นต์เอกสารต่อหน้าเจ้าหน้าที่จังหวัดหรือไม่ สามารถทำหนังสือมอบอำนาจได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
คำตอบ: 
http://dep.go.th/?q=th/services/บัตรประจำตัวคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ