การรับบริการสาธารณะสุขของคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม

วันที่ประกาศ: 
18 มกราคม 2018
ประกาศสำนักงานประกันสังคม
เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลือกรับประโยชน์ทกแทนหรือเลือกรับบริการสาธารณะสุขของผู้ประกันตนซึ่งเป็นคนพิการ
(ตามเอกสารแนบ)
หมวดหมู่: 
ทั่วไป
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: