ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาเว็บไซต์และระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ วงเงิน 5,500,000 บาท

วันที่ประกาศ: 
6 กันยายน 2017
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจะรับฟังข้อเสนอแนะ หรือ คำวิจารณ์เป็น
ลายลักษณ์อักษรถึงอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี
กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรสาร 0 2354 5021 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-mail : online@dep.go.th และ disabilities@dep.go.th โดยเปิดเผยตัว ระหว่างวันที่ 6 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2560 
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง