สารจากผู้บริหาร

ภาพอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
สารจากผู้บริหาร
นายสมชาย เจริญอำนวยสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
วันที่: 
01/10/2015