ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะ ประเภท รายการ และอัตราเงินค่าใช้จ่าย ในการจัดให้มีรถสามล้อชนิดมือโยก

ประเภท: 
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะ ประเภท รายการ และอัตราเงินค่าใช้จ่าย ในการจัดให้มีรถสามล้อชนิดมือโยก