ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง กำหนดวิธีการปฏิบัติและแบบเอกสาร ในการขอรับการสนับสนุนการดำเนินงาน ของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

ประเภท: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: