ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง กำหนดข้อห้ามและข้อปฏิบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวน และความผิดวินัยพนักงานราชการ