ประชาชนทั่วไป

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารฟื้นฟูและพัฒนา สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิ) จังหวัดนนทบุรี

Thai

ราคากลางจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2561

Thai

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า และท่อน้ำทิ้งห้องน้ำชาย-หญิง อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์

Thai

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงานของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงานของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Thai

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Thai

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Thai

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบภาพและเสียง ห้องศูนย์ปฏิบัติการ พก. (DEP WAR ROOM)

Thai