นายโอภาศ ศรีฉันทะมิตร

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานี
ตำแหน่ง: 
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานี
ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง: 
พฤหัสบดี, ธันวาคม 1, 2016