นายสมคะเน จริตงาม

นายสมคะเน  จริตงาม ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ
ตำแหน่ง: 
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ
ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง: 
พฤหัสบดี, มีนาคม 30, 2017