นางตรึงเนตร พรรณดวงเนตร

นางตรึงเนตร พรรณดวงเนตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ตำแหน่ง: 
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน