อบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ แก่บุคลากร พก.

วันที่/เวลา: 
อังคาร, กรกฎาคม 4, 2017 - 09:00
สถานที่: 
ณ ห้องประชุม DEP WAR ROOM กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)
วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม DEP WAR ROOM กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยกลุ่มพัฒนาบุคลากร จัดอบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ แก่บุคลากร พก. เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากร พก. โดยแบ่งการจัดอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. และรุ่นที่ 2 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. โดยมีพันตำรวจเอก เชิดชัย รัตนเมธานนท์  เป็นอาจารน์พิเศษ มีผู้เข้าร่วมการอบรมรุ่นละ 20 คน
ภาพประกอบ: 
อบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ แก่บุคลากร พก.
อบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ แก่บุคลากร พก.
อบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ แก่บุคลากร พก.
อบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ แก่บุคลากร พก.
อบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ แก่บุคลากร พก.
อบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ แก่บุคลากร พก.
อบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ แก่บุคลากร พก.
อบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ แก่บุคลากร พก.
อบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ แก่บุคลากร พก.