การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแผนปฏิบัติการราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561"

วันที่/เวลา: 
จันทร์, สิงหาคม 28, 2017 - 13:00
สถานที่: 
ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลช มหานาค กรุงเทพฯ
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลช มหานาค กรุงเทพฯ นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแผนปฏิบัติการราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561" และบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายและแนวทางการดอำเนินงานของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2561 จัดโดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำคำของงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ส่วนการและส่วนภูมิภาค รวมจำนวนทั้งสิ้น 88 คน
ภาพประกอบ: 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแผนปฏิบัติการราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561"
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแผนปฏิบัติการราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561"
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแผนปฏิบัติการราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561"
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแผนปฏิบัติการราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561"
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแผนปฏิบัติการราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561"