ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ( CIO)

1

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ที่ปรึกษาคณะทำงาน ฯ

2

นายจีรศักดิ์ ศรีพรหมมา
รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ( CIO)

3

นางอัจฉราพรรณ  ธโนทัย  เลขานุการกรม
เลขานุการกรม
นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ
นางอุบลทิพย์  เพชรชู ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ผู้อำนวยการกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
ผู้อำนวยการกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
นายสมคะเน  จริตงาม ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน