ร่างประกาศ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกวดราคาการจ้างผลิตสื่อและเผยเเพร่การสร้างการรับรู้และเข้าใจในภารกิจ พก. และกลุ่มคนพิการในประเทศอาเซียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ: 
17 พฤศจิกายน 2017
ร่างประกาศ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกวดราคาการจ้างผลิตสื่อและเผยเเพร่การสร้างการรับรู้และเข้าใจในภารกิจ พก. และกลุ่มคนพิการในประเทศอาเซียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจะรับฟังข้อเสนอแนะ หรือ คำวิจารณ์เป็น
ลายลักษณ์อักษรถึงอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี
กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรสาร 0 2354 5021 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-mail : online@dep.go.th และdisabilities@dep.go.th โดยเปิดเผยตัว ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง