ร่างประกาศจ้างผลิตสื่อและเผยแพร่การสร้างการรับรู้และเข้าใจในภารกิจ พก.

วันที่ประกาศ: 
12 ตุลาคม 2017
ร่างประกาศจ้างผลิตสื่อและเผยแพร่การสร้างการรับรู้และเข้าใจในภารกิจ พก.
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง