ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายวัสดุครุภัณฑ์ชำรุดโดยวิธีขายทอดตลาดเป็นเศษเหล็ก ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จ.นนทบรี

วันที่ประกาศ: 
13 พฤศจิกายน 2017
หมวดหมู่: 
ทั่วไป